සදාචාරය

සදාචාරය නලවමින්
 සදාචාරයට  ගරනා
 කුල කාන්තාවන් රොත්තක්
 ආච්චි අම්මා, අම්මා, නැන්දලා, නැන්දලාගේ දුවලා
 
 එතකොට මම?
 
 අපෝ එයා මහ අමුතු එකක්නේ(බඩුවක්)!
 Oh, orthodox 
 
 ලෝකෙම එක පැත්තට යනකොට
 ඇයි යන්නේ අනිත් පැත්තට ?
 
 24දී බැඳලා, දරුවෝ හදලා 
 මහත්තයා කියන විදියට ඉන්න
 මුනුපුරෝ බලාගන්නමි මම
 My stereotypical women!
 
 කොටට ඇන්දහම, කොන්ඩෙ කැපුවහම
 රට වටේ රවුමි ගැහුවාම
 හරියනවද ගෑණු ළමයෙක්ට?
 සංවර වෙන්න මගෙ දුවේ
 කවදා හරි මිනිහෙක් කැමති වෙන්නේ එතකොට !
 That conventional marriage .
 
 මට ඕනෙ දේ කරාට
 සදාචාරයට බැන්නට
 මම වෙන්නේ කොහොමද 
 විලි ලැජ්ජා නැති කෙල්ලෙක් ?
 I pity, my sophisticated young girls.
 
 සදාචාරයට වදිමින්
 ඒ නිසා අඩමින්
 ජීවිතය කොටු කරගත් 
 ලැජ්ජා බය ඇති
 ගැනු මහ ගොඩක් 
 
 එතකොට මම?
 
 කවදාහරි ඕකම තමා 
 Hmm, traditional omnipotence.Charu
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Advertisements